Hala‎ > ‎Informace - hala‎ > ‎

Provozní řád

Provozní řád „Basketbalové haly“ v areálu Městského stadionu

v Kyjově

(dále jen „BH“)

 

Čl. I

Účel a využití „BH“

„BH“ je přednostně určena basketbalovému klubu. Mimo rozvrh tréninků a zápasů slouží školám v rámci tělesné výchovy, za pronájem veřejnosti.

 

Čl. II

Odpovědnost

  1. Za provoz „BH“ odpovídá správce (po dobu jeho služby).
  2. Zajišťování běžného provozu je v kompetenci správce, jehož pokyny jsou pro všechny uživatele závazné. Správce vede provozní knihu.
  3. Za činnosti v objektu „BH“ a událostí z nich vyplývajících odpovídá:

a)      v době školní TV vyučující

b)      v době akcí basketbalového klubu vedoucí, trenér

c)      v době pronájmu veřejnosti odpovědná osoba (plnoletá – např.pořadatel turnaje, nájemce)

 

Čl. III

Povinnosti uživatelů

      Uživatelé jsou povinni:

-    seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej

-    udržovat pořádek ve všech prostorách „BH“ i v jejím okolí

-    dodržovat požární a poplachové směrnice

-    dodržovat rozpis hodin

-    dodržovat běžné zásady hygieny v šatnách a sprchách, šetřit vodou, elektřinou

-    do vnitřních prostor vstupovat s řádně očištěnou obuví

-    vstupovat na hrací plochu pouze v čisté sportovní obuvi vhodné pro dané sálové sporty   

     (nešpinící a nezanechávající stopy)

-    vstupovat na tribunu jen po vyznačené cestě mimo hrací plochu (diváci, necvičící)  

-    nepoškozovat úmyslně vybavení, v případě poškození vzniklou škodu nahradit

-    upozornit správce na osoby, které poškozují zařízení „BH“ a porušují provozní řád

     „BH“

-   oznámit správci vzniklé závady a poškození, popř. je zapsat do knihy závad

-   po ukončení vymezeného času pro sportovní činnost neprodleně opustit cvičební   

     prostor

-   zabezpečit uložení cenných předmětů tak, aby nedošlo ke zcizení – provozovatel   

     nezodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení odložených věcí

 

Uživatelům je zakázáno:

-    svévolně manipulovat s vybavením „BH“

-    vstupovat do ostatních – nepřidělených prostor

-    zasahovat do elektrických, vodovodních nebo plynových rozvodů a zařízení

-    používat žvýkačky, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, užívat omamné látky

-    požívat alkoholické nápoje

-    vodit psy a jiná zvířata do „BH“

-    vjíždět do „BH“ na kolech nebo na kolečkových bruslích

 

 

Čl. IV

Bezpečnost a opatření v případě úrazu

1.      Uživatelé „BH“ nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů.

2.      První pomoc a nezbytné ošetření je povinen zajistit trenér či odpovědná osoba.

3.      Lékárnička je uložena na ošetřovně. Její použití je uživatel povinen oznámit správci.

4.      Každý úraz nebo zranění je zodpovědná osoba povinna zapsat do knihy úrazů, která je k dispozici u správce.

 

Čl. V

Vyúčtování a úhrada

Správce eviduje a účtuje každou i započatou půlhodinu, a to nejen skutečně využívanou, ale i rezervovanou, pokud rezervace nebude zrušena v termínech uvedených v čl. VI.

 

Čl. VI

Sjednání nájmu

1.      Nájem pro veřejnost se sjednává na telefonním čísle 724 055 317, v recepci zázemí  

„BH“ nebo na e-mailové adrese ladislav.travnik@seznam.cz.. Požadavky
na dlouhodobé užívání předkládají oprávnění uživatelé na Odbor školství a kultury Městského.úřadu v Kyjově ( tel.518697582 nebo na e-mailové adrese a.rybarova@mukyjov.cz ).

2.      Cena za užívání tělocvičny je splatná před započetím užívání.

3.      Cenu pronájmu uhradí uživatel přímo správci „BH“.

4.      Zrušení rezervace pronájmu je možná nejpozději 1 den před termínem pronájmu (telefonicky, e-mailem, osobně u správce pouze zodpovědnou osobou).
Za nezrušenou nebo pozdě zrušenou rezervaci je nájemce povinen uhradit 50% výši pronájmu na sjednanou dobu.

5.      Přílohou tohoto provozního řádu je „Ceník za pronájem“, který je pravidelně aktualizován a je vyvěšen u správce.

 

Čl. VII

Všeobecná ustanovení

1.      Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele „BH“.

2.      Při užívání prostor „BH“ platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.

3.      Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského práva.

4.      Tento provozní řád je platný od 1.9.2008

Comments